Kolokwia Krakowskie

Główną formą działalności konferencyjnej Katedry są organizowane od 2006 r. cykliczne jednodniowe Kolokwia Krakowskie, poświęcone różnym zagadnieniom literatury i kultury okresu oświecenia i romantyzmu. Mają one charakter spotkań naukowych, podczas których przedstawione referaty traktowane są jako punkt wyjścia rozwiniętych, swobodnych dyskusji na poruszane tematy.

Do tej pory odbyło się czternaście spotkań, zorganizowanych w ramach czterech cykli:

I. Emigranci, wygnańcy, wychodźcy (dwa kolokwia: w marcu i w maju 2006 roku);

II. Między oświeceniem a romantyzmem. Różne oblicza klasycyzmu (10 października 2007, 15 kwietnia 2008, 22 stycznia i 16 października 2009);

III. Dwór, salon, stowarzyszenie – ich kulturotwórcze i narodowotwórcze funkcje (15 kwietnia i 9 grudnia 2010 oraz 19 maja i 17 listopada 2011);

IV. Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa (11 października 2012, 17 stycznia, 21 marca oraz – spotkanie rozłożone wyjątkowo na dwa dni – 8 i 9 maja 2013)

Kolejne kolokwia przewidziane zostały na drugą połowę 2014 r.