prof. dr hab. Julian Maślanka

ur. 5 marca 1930 r. Po ukończeniu Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w 1949 r., zapisał się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego mistrzem naukowym był Stanisław Pigoń. Pracę magisterską pt. Zorian Dołęga Chodakowski. Pisma polskie pisaną pod kierunkiem Pigonia obronił w r. 1955. W 1963 – obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat pt. Zorian Dołęga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne; promotorem był Stanisław Pigoń, recenzentami – Czesław Zgorzelski i Tadeusz Ulewicz. Praca Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia była podstawą przewodu habilitacyjnego w maju 1968. W 1974 r. Rada Wydziału Filologicznego przegłosowała wniosek o nadanie doc. Julianowi Maślance tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych i powołania go na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UJ; tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979, zwyczajnego – w 1986 r.

Badacz literatury polskiego oświecenia i romantyzmu, filolog i edytor, badacz folklorystyki literackiej, współtwórca nowoczesnego polskiego prasoznawstwa.

Od r. 1991 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, od 1997 – członek czynny PAU; od 2005 – Dyrektor Wydziału Filologicznego PAU.

Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, Société des Amis de Lammenais w Paryżu, Towarzystwa Naukowego Societas Jablonoviana w Lipsku.

więcej >>

O rosyjskim despotyźmie, O godności;

Publikacje